نمونه سوال شنبه ۲۱ آذر۱۳۸۸ 22:11

نمونه سوال هاي حقوق جزايي عمومي (1)

1- نظم اجتماعي و قواعد و مقررات تامين كننده نظم اجتماعي را تعريف نمائيد؟(حداكثر شش سطر) 

2- با بيان مفهوم حقوق جزاي عمومي ، علت انتخاب نام حقوق جزاي عمومي را با تاكيد بر معناي لفظ عمومي بيان نمائيد . (حداكثر هشت سطر)

3- ارتباط حقوق جزاي عمومي را با رشته هاي حقوق جزا تشريح نموده و به نام رشته هاي مرتبط اشاره  نمائيد.(حداكثر شش سطر)

4- غير از رشته هاي حقوق جزا ، حقوق جزاي عمومي با كداميك از رشته هاي ديگر حقوقي ارتباط دارد ؟ با ذكر نام رشته ها ، 2 مورد را توضيح دهيد . (حداكثر شش سطر )

5- ارتباط حقوق جزاي عمومي را با جرم يابي و جرم شناسي تبيين و تشريح نمائيد . (حداكثر شش سطر)

6- منابع اصلي حقوق جزاي عمومي ايران كدامند؟ با ذكر نام آنها ، 2 مورد را توضيح دهيد . (حداكثر هفت سطر) 

7- با اشاره به منابع فرعي حقوق جزاي عمومي ايران، به اختصار آنها را توضيح دهيد . (حداكثر شش سطر)  

8- مفاهيم فرد ، جامعه و قانون را در رابطه با بحث جرم توضيح دهيد . (حداكثر نه سطر)

9- از بين مفاهيم «جرم» «مجازات» « اقدامات تاميني و تربيتي» و «مسئوليت جزايي» 2 مورد را به انتخاب خود بر اساس آنچه در كتاب ذكر شده ، توضيح داده و تعريف نمائيد . (حداكثر هشت سطر)

10-اعتبار مفاهيم كلي حقوق جزاي عمومي ناشي از چيست ؟ در خصوص اعتبار قانوني حداكثر در پنج سطر توضيح دهيد.

11- امتيازات اصل قانوني بودن جرايم و مجازات ها را بر شمرده و حداكثر در هشت سطر توضيح دهيد .

12- چه انتقادهايي بر اصل قانوني بودن جرايم و مجازات ها وارد است ؟ به اختصار توضيح دهيد . (حداكثر در شش سطر)

13- نتايج اصل قانوني بودن جرايم و مجازات ها چيست ؟ نتايج اصل براي مقنن را توضيح دهيد. (حداكثر در هفت سطر)

14- در خصوص دوره انتقام خصوصي (در تحولات تاريخي بنيادهاي حقوق جزا در جوامع گوناگون) حداكثر در هشت سطر توضيح دهيد .

15- خصوصيات دوره تعديل نسبي انتقام خصوصي را بر شمرده و به اختصار توضيح دهيد. (حداكثر در ده سطر)

16- در خصوص دوره تعديل كلي دوره انتقام به اختصار حداكثر در هشت سطر توضيح دهيد.

17- در بحث تحولات تاريخي بنيادهاي حقوق جزا در جامعه ايران ، با اشاره به حكومتهاي موجود در دوره باستان تا طلوع اسلام ، در رابطه با ساسانيان حداكثر در پنج سطر توضيح دهيد .

18- با اشاره مختصر به سيستم جزايي ايران باستان در خصوص انواع مجازات ها به اختصار  توضيح دهيد . (حداكثر در هشت سطر)

19- اصول كلي حاكم بر مقررات جزايي اسلام كدامند؟ در مورد اصل شخصي بودن مجازات به اختصار در پنج سطر توضيح دهيد .

20- در مورد شكل رسيدگي ، منابع قضات در قضاوت و شرايط قاضي در دوره اسلام تا مشروطيت حداكثر در هفت سطر توضيح دهيد .

21- هشت مورد از قوانين مختلف جزايي كه بعد از مشروطيت به تصويب رسيده را نام ببريد .

22- تحولات تاريخي انديشه هاي جزايي از آغاز تا عصر انقلاب فرانسه به چند دوره قابل تقسيم است ؟ در مورد دوره قديم حداكثر در پنج سطر توضيح دهيد .

23- طرفداران مكتب فايده اجتماعي چه كساني بودند ؟ درمورد روسو و نظرات وي توضيح دهيد . (حداكثر در هفت سطر)

24- اصول افكار بكاريا را نام برده و به اختصار توضيح دهيد . (حداكثر در هفت سطر)

25- اشاره مختصري به نتايج افكار بكاريا و پيشنهادهاي وي بنمائيد . (حداكثر 8 سطر)

26- نظرات بنتام را به اختصار تشريح نمائيد و مرقوم داريد كه طرفدار كدام مكتب بود ؟ (حداكثر در شش سطر)

27- در مورد مكتب عدالت مطلق به اختصار توضيح دهيد و باني و طرفدار اصلي اين مكتب را نام ببريد . (حداكثر در هشت سطر)

28- با اشاره به نتايج مكتب كلاسيك ، انتقادات وارد بر اين مكتب را به اختصار بيان نمائيد . (حداكثر در هشت سطر)

29- نام دو نفر از بانيان و وابستگان مكتب تحققي را نوشته و به عقايد اين مكتب و نتايج آن  به اختصار اشاره نمائيد (حداكثر در هشت سطر)

30- نام پنج مكتب از مكاتب دفاع اجتماعي را بنويسيد و در مورد مكتب نفي حقوق جزا حداكثر در شش سطر توضيح دهيد.

31- در خصوص مفهوم جرم در جرم شناسي حداكثر در پنج سطر توضيح دهيد.

32- جرم را از ديدگاه متخصصان حقوق جزا و فقها تعريف نمائيد (حداكثر در چهار سطر)

33- جرم را از ديدگاه قانوني تعريف نمائيد . (حداكثر در چهار سطر)

34- نتايج عنصر قانوني جرم و اصل قانوني بودن را بر شماريد و امتيازات و انتقادات وارد بر قاعده عطف به ما سبق نشدن قوانين جزايي را مرقوم داريد. (حداكثر در چهار سطر)

35- نتايج قاعده عطف به ماسبق نشدن قوانين كيفري را توضيح دهيد. (حداكثر در 4 سطر)

36- در مورد تاريخ اعتبار قانون و تعيين تاريخ جرم در رابطه با كاربرد قاعده عطف بما سبق نشدن قوانين جزايي حداكثر در شش سطر توضيح دهيد .

37- استثنائات وارد بر قلمرو اجرايي قاعده عطف بما سبق نشدن قوانين جزايي را بر شمرده به اختصار توضيح دهيد . (حداكثر در هشت سطر)

38- در مورد قوانين خفيف تر و راه شناخت آنها حداكثر در هفت سطر توضيح دهيد .

39- اجراي قاعده عطف به بماسبق نشدن قوانين جزايي را در قوانين جزايي ماهوي و شكلي تشريح نمائيد . (حداكثر در ده سطر)

40- در مورد ماده 11 قانون مجازات اسلامي و حدود اجراي آن حداكثر در هفت سطر توضيح دهيد .

41- در خصوص تفسير محدود يا مضيق قوانين جزايي به اختصار توضيح دهيد . (حداكثر در هفت سطر)

42- در مورد تفسير مضيق قوانين جزايي در مقررات جزايي اسلام به اختصار حداكثر در هفت سطر توضيح دهيد .

43- در خصوص مجرم و عنصر مادي جرم حداكثر در شش سطر توضيح دهيد .

44- انواع رفتار مجرمانه را بر شمرده و دو مورد مهم آنها را با ذكر مثال به اختصار توضيح دهيد . (حداكثر در پنج سطر)

45- نظريه خطاي كيفري به عنوان شرط واجب يا ضروري نتيجه را به اختصار حداكثر در شش سطر توضيح دهيد .

46- نظريه خطاي كيفري به عنوان شرط متصل به نتيجه را حداكثر در پنج سطر توضيح دهيد .

47- نظريه خطاي كيفري به عنوان شرط متحرك نتيجه را حداكثر در پنج سطر به اختصار توضيح دهيد .

48- نظريه خطاي كيفري به عنوان شرط كافي نتيجه را توضيح دهيد . (حداكثر در پنج سطر)

49- مفاهيم قصد ، قصد مجرمانه و خطاي جزايي را تعريف نمائيد . (حداكثر در پنج سطر)

50- در خصوص قصد مجرمانه و خطاي جزايي و ارتباط آن با جرايم عمدي و غير عمدي به اختصار در شش سطر توضيح دهيد .

51- در مورد قصد مجرمانه و انگيزه ارتكاب جرم و سوء نيت خاص، حداكثر در شش سطر توضيح دهيد .

52- از بين مفاهيم جرم ساده ، جرم مركب ، جرم آني ، جرم مستمر ، جرم به عادت ، جرم مطلق و جرم مقيد پنج مورد را تعريف نمائيد . (حداكثر در ده سطر)

53- مفاهيم جرم جزايي و مدني و صنفي را تشريح نمائيد . (حداكثر در شش سطر)

54- اصل سرزميني بودن قوانين كيفري را تشريح نمائيد. (حداكثر در پنج سطر)

55- اصل صلاحيت شخصي قوانين كيفري را توضيح دهيد . (حداكثر در پنج سطر)

56- در مورد اصل صلاحيت واقعي قوانين كيفري حداكثر در پنج سطر توضيح دهيد .

57- عوامل رافع مسئوليت كيفري را به اختصار توضيح داده و 2 نمونه از آن ها را نام ببريد . (حداكثر در پنج سطر)

58- با توضيح مختصر علل موجهه جرم چهار مورد از آنها را نام ببريد . (حداكثر در شش سطر)

سوال های شماره ۲و۴و۹و۱۲و۱۵و۱۷و۱۸و۲۲و۳۰و۳۱و

۳۶و۳۸و۴۰و۴۲و۵۰و۵۳و۵۷و۵۸ حذف شد و از بین آنها

 سوال طرح نخواهد شد.

=========================================================

در جهت کمک و ارفاق به دانشجویان محترم:

۱-به سوالات کیفر شناسی اضافه نمی شود.

۲-تعدادی از سوال های حقوق جزای عمومی ۱ و کیفر شناسی یکی دو روز قبل از امتحان حذف خواهد شد.

دو شنبه ۱۴ دی ۱۳۸۸

=========================================================

نمونه سوالات کیفر شناسی

۱.کیفر شناسی را به اختصار تعریف نمایید.

۲.کارکردهای کیفر را عنوان نمایید.

۳.کارکرد اخلاقی کیفر را حداکثر در هفت سطر توضیح دهید.

۴.جنبه های مختلف کارکرد فایده مند کیفر را عنوان نموده و یکی را به انتخاب خود به اختصار توضیح دهید.

۵.در خصوص عبرت اموزی و ارعاب انگیزی کیفرها حداکثر در شش سطر توضیح دهید.

6.در مورد بازسازگارسازی اجتماعی بزهکار به عنوان کارکرد فایده مند کیفر حداکثر در هفت سطر توضیح دهید.

7.کارکرد حذف و طرد بزهکار را در شش سطر تبیین و تشریح نمایید.

8.ایا لازم است که مقام قضایی با مفاهیم کیفر شناختی اشنا باشد؟ به اختصار توضیح دهید.

9.کیفرهای سالب ازادی به چند دسته تقسیم می شوند؟هر کدام را حداکثر در چهار سطر توضیح دهید.

10.در نظام قضایی ما ایا حبس حدی وجود دارد یا خیر؟مصادیق انرا بنویسید.

۱۱.تفاوت حبس حدی و بازدارنده در چیست؟

۱۲.ضمن تعریف مجازات های محدود کننده ازادی، انرا به طور خلاصه توضیح دهید.

۱۳.مصادیق مجازات های سالب حق کدامند؟مجازات سالب حق را نیز تعریف کنید.

۱۴.با تعریف مجازات سالب حیثیت در مورد ان در پنج سطر توضیح دهید.

۱۵.در مورد مجازات های سالب حیات حداکثر در پنج سطر توضیح دهید و مصادیق انرا بیان نمایید.

16.مجازاتهای بدنی قطع و جرح عضو را حداکثر در چهار سطر توضیح دهید.(اعم از حد و قصاص)

17.انواع شلاق را نام برده و چهار مورد از مصادیق شلاق حدی را بنویسید.

18.با بیان سه مورد از مصادیق مجازات های مالی در مورد دیه در چهار سطر توضیح دهید.

19.عبارات : دیه،مصادره اموال،ضبط اموال،معدوم کردن اموال و استرداد اموال را تعریف نمایید.

20.مجازاتهای شرعی به چند دسته تقسیم می شوند؟نام ببرید.

21.از بین عبارات:حدود-قصاص-دیات-تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده سه مورد را به انتخاب خود تعریف نمایید.

22.قصاص یعنی چه؟در مورد مبنای قانونی و شرعی آن در پنج سطر توضیح دهید.

23.رجم به چه معناست و مجازات کدام جرم است؟به طور خلاصه توضیح دهید.

24.با تعریف مجازات صلب بیان نمایید که این کیفر مجازات کدام جرم است.

25.کیفر قطع عضو چند نوع است؟ به اختصار توضیح دهید.

۲۶.از موانع موقت و دایمی اجرای شلاق به چند مورد اشاره نمایید.

۲۷.پنج مورد از محاسن زندان را بنویسید.

۲۸.هشت مورد از معایب زندان را بنویسید.

۲۹.در مورد دیه و مقادیر دیات در هشت سطر توضیح دهید.

۳۰.در مورد ضرورت های استفاده از جایگزین های زندان حداکثر در هشت سطر توضیح دهید.

۳۱.زمینه های لازم برای استفاده از جایگزینهای زندان کدامند؟در مورد استقبال مردمی در هشت سطر توضیح دهید.

۳۲.کیفرهای جایگزین حبس به چند دسته تقسیم می شوند؟آنها را بر شمارید.

۳۳.در مورد آزادی مشروط در هشت سطر توضیح دهید.

۳۴.تعلیق اجرای مجازات را در ده سطر توضیح دهید.

۳۵.جزای نقدی چیست؟چگونگی جایگزینی جزای نقدی به جای حبس و زندان را در ده سطر توضیح دهید.

۳۶.در مورد مجازات های تخییری در هشت سطر توضیح دهید.

۳۷.جایگزین های نوین زندان کدامند؟

۳۸.در مورد تعویق تعقیب در ده سطر توضیح دهید.

۳۹.آیا درمان می تواند جایگزین کیفر حبس گردد؟چگونگی آنرا در هشت سطر توضیح دهید.

۴۰.در مورد کارهای عام المنفعه در هشت سطر توضیح دهید.

۴۱.حبس در منزل را به عنوان کیفری جایگزین در شش سطر توضیح دهید.

۴۲.سازش و جبران خسارت آیا می تواند جایگزین زندان شود؟در هشت سطر توضیح دهید.

۴۳.در مورد نظارت الکترونیکی به عنوان جایگزین زندان در شش سطر توضیح دهید.

سوال های شماره ۳و۵و۸و۱۰و۱۳و۱۷و۱۹و۲۳و۲۶و۲۹و

۳۱و۳۸و۳۹و۴۰و۴۳ حذف شد و از بین آنها سوال طرح

 نخواهد شد.

نوشته شده توسط يوسف مجتهدي  | لینک ثابت |